1. პერსონალური მონაცემები დაცვის პოლიტიკა და მიზანი

 

1.1 კომპანია შპს ნანო ს.კ. 405046356 (შემგომში კომპანია /„კომპანია“) ყურადღებას ამახვილებს პერსონალური მონაცემების დაცვასა და ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე, როგორც მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების, ისე „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების სრული შესაბამისობით.

1.2 მონაცემთა დაცვის უზრუნველყოფა წარმოადგენს სანდო და კეთილსინდისიერი ბიზნეს ურთიერთობების და სადაზღვევო კომპანიის, როგორც მიმზიდველი პარტნიორის ან დამსაქმებლის, რეპუტაციის მნიშვნელოვან საფუძველს.

 

 

 1. მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის მოქმედების სფერო

 

2.1 წინამდებარე პოლიტიკა სრულად ვრცელდება „შპს ნანო“ მიერ პერსონალური მონაცემების ავტომატური, ნახევრად ავტომატური, ან არაავტომატური საშუალებებით მონაცემთა დამუშავებაზე და გამოიყენება პერსონალური მონაცემების დაცვის პროცესში.

2.2 აღნიშნული პოლიტიკა ვრცელდება „შპს ნანო“ მომხმარებლებზე, კომპანიის თანამშრომლებზე, კონტრაქტორებზე, ყველა იმ პირზე, რომელთა მონაცემებიც მუშავდება „შპს ნანო“ მიერ, ასევე, მონაცემთა მიმღებზე და იმ უფლებამოსილ პირებზე, რომლებიც კომპანიის სახელით ან მისთვის ამუშავებენ პერსონალურ მონაცემებს.

 

 1. პერსონალური მონაცემების დამუშავების საფუძვლები და პრინციპები

 

3.1 კომპანიაში პერსონალური მონაცემების დამუშავება შესაძლებელია მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:

3.1.1. არსებობს მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა;

3.1.2. მონაცემთა დამუშავება გათვალისწინებულია კანონით;

3.1.3. მონაცემთა დამუშავება საჭიროა კომპანიის მიერ მისთვის კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობის შესასრულებლად;

3.1.4. მონაცემთა დამუშავება საჭიროა მონაცემთა სუბიექტის სასიცოცხლო ინტერესების დასაცავად;

3.1.5. მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომია;

3.1.6. მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადა თავად მონაცემთა სუბიექტმა;

3.1.7. მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის განცხადების საფუძველზე მისთვის მომსახურების გაწევის მიზნით;

3.1.8 კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

3.2 მონაცემთა დამუშავება ხდება კონკრეტული პრინციპების შესაბამისად:

3.2.1 სამართლიანობა და კანონიერება - პერსონალური მონაცემები უნდა დამუშავდეს სამართლიანად და კანონიერად, პიროვნების ღირსების შეულახავად;

3.2.2 მკაფიოდ განსაზღვრული კანონიერი მიზნის არსებობა - აუცილებელია, არსებობდეს კონკრეტული მიზანი, რისთვისაც ხდება მონაცემთა დამუშავება. სხვა მიზნებით მონაცემების გამოყენება დაუშვებელია.

3.2.3 პროპორციულობა და ადეკვატურობა - მონაცემები უნდა დამუშავდეს იმ მინიმალური მოცულობით, რაც აუცილებელია მონაცემთა დამუშავების კონკრეტული მიზნის მისაღწევად; თავად მონაცემებიც, ამ მიზნის შესაბამისი უნდა იყოს.

3.2.4 ნამდვილობა და სიზუსტე - მონაცემები უნდა იყოს ნამდვილი და ზუსტი, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა განახლდეს, ასევე, უნდა გადამოწმდეს ინფორმაციის წყაროს სანდოობა, გასწორდეს მცდარი და არაზუსტი მონაცემები;

3.2.5 პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადა - პერსონალური მონაცემები უნდა ინახებოდეს კანონით განსაზღვრული ვადით ან იმ ვადით, რაც აუცილებელია მიზნის მისაღწევად. მიზნის მიღწევის შემდეგ, ისინი უნდა დაიბლოკოს, წაიშალოს ან განადგურდეს ან შენახული უნდა იქნეს პირის იდენტიფიცირების გამომრიცხავი ფორმით, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი. ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის კანონმდებლობა ითვალისწინებს მონაცემთა შენახვის ხუთწლიან ვადას, თუ არ არსებობს მონაცემთა უფრო ხანგრძლივი ვადით შენახვის საკანონმდებლო საფუძველი.

3.3 დაუშვებელია მონაცემთა შემდგომი დამუშავება სხვა, თავდაპირველ მიზანთან შეუთავსებელი მიზნით. კანონიერი საფუძვლის გარეშე შეგროვებული და დამუშავების მიზნის შეუსაბამო მონაცემები უნდა დაიბლოკოს, წაიშალოს ან განადგურდეს.

 

 1. პერსონალურ მონაცემთა კატეგორია და მისი დამუშავება

 

4.1 კომპანია  ახდენს ძირითადად რამდენიმე კატეგორიის პერსონალური მონაცემების შეგროვებას და დამუშავებას. კერძოდ: სახელი, გვარი, სქესი, დაბადების თარიღი, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სახე, სერია, ნომერი, პირადი ნომერი, მოქალაქეობა, ქვეყანა, ფაქტობრივი და რეგისტრაციის მისამართი, ტელეფონის ნომერი,პირადი და სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტის მისამართი; ოჯახური მდგომარეობა, საქმიანობა/პროფესია, სამუშაო ადგილი, თანამდებობა. საბანკო ანგარიშის ნომერი, ინფორმაცია ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, ტექნიკური პასპორტი, ავტოტრანსპორტის მარკა, მოდელი, გამოშვების წელი, სახელმწიფო ნომერი, საიდენტიფიკაციო ნომერი, ინფორმაცია დასაზღვევი/დაზღვეული ობიექტის შესახებ, მართვის მოწმობის სერია, ტიპი, ნომერი, გაცემის თარიღი, ვიდეოგამოსახულება, სადაზღვევო შემთხვევის თარიღი და აღწერა, მიყენებული ზარალის ოდენობა, IP მისამართი, რომლის გამოყენებითაც ხორციელდება „კომპანია ს“ კუთვნილ საიტებზე შესვლა.

4.2 . პერსონალური მონაცემების დამუშავება გულისხმობს ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით პირის პერსონალური მონაცემების შეგროვებას, ჩაწერას, ფოტოზე აღბეჭდვას, აუდიოჩაწერას, ვიდეოჩაწერას, ორგანიზებას, შენახვას, შეცვლას, აღდგენას.

4.3 მონაცემები ძირითადად მუშავდება: სადაზღვევო მომსახურების გაწევის, სადაზღვევო ანაზღაურების გაცემის, მომხმარებელთა განცხადებების განხილვის, სხვადასხვა სახის/შინაარსის სახელშეკრულებო ურთიერთობების შესრულების, დასაქმების, პირდაპირი მარკეტინგის, „კომპანიაზე“ კანონმდებლობით დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით; მათი დამუშავება ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა, მონაცემთა დამუშავება გათვალისწინებულია კანონით, მონაცემთა დამუშავება საჭიროა „კომპანია ს“ მიერ მისთვის კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად.

4.4 თანხმობას მონაცემთა სუბიექტი გამოხატავს ზეპირად, წერილობით, სატელეკომუნიკაციო ან სხვა შესაბამისი საშუალებით გამოხატული წესით, რომლითაც შესაძლებელია დადგინდეს მონაცემთა სუბიექტის ნება.

4.5 კომპანიამ შეიძლება დაამუშაოს მონაცემები მომსახურების საჭიროებიდან გამომდინარე ან მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა მონაცემთა დამმუშავებლის დახმარებით და მასთან დადებული წერილობითი ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს „კომპანია ს“ მკაცრად დადგენილ სტანდარტებს და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს.

 

 1. პირდაპირი მარკეტინგი

 

5.1 მონაცემთა სუბიექტი ანიჭებს კომპანიას  უფლებამოსილებას სხვადასხვა მარკეტინგული შეთავაზებების განხორციელების მიზნით, მონაცემთა სუბიექტის სატელეფონო ზარის, ელექტრონული ფოსტის, სხვა სატელეკომუნიკაციო საშუალებებით ან მომხმარებელთა უშუალო კომუნიკაციით განახორციელოს მომსახურების, საქონლის, დასაქმების შეთავაზება ან რაიმე სახის ქმედების განხორციელების თხოვნა.

5.2 მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, მონაცემთა დამმუშავებელს ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს მის შესახებ

მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის გამოყენების შეწყვეტა.

5.3 “კომპანია “ ვალდებულია შეწყვიტოს მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის

დამუშავება ან/და უზრუნველყოს უფლებამოსილი პირის მიერ მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავების შეწყვეტა მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა.

 

 1. ვიდეოთვალთვალი და აუდიო ჩაწერა

 

6.1 უსაფრთხოების და საკუთრების დაცვის, ასევე მომსახურების ხარისხის კონტროლის უზრუნველსაყოფად, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით, „კომპანიაში“ მიმდინარეობს შენობის გარე პერიმეტრისა და შესასვლელების, სამუშაო ადგილების მონიტორინგი ვიდეოთვალთვალისა და აუდიო ჩამწერი სისტემების მეშვეობით, ხოლო აუდიო ჩაწერა მიმდინარეობს კომპანიასთან სატელეფონო კომუნიკაციისას.

6.2 მომხმარებელთა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით „კომპანია ს“ მომსახურების ადგილებში ვიდეოთვალთვალის და აუდიო ჩაწერის მიმდინარეობის შესახებ, ასევე, კომპანიასთან სატელეფონო კომუნიკაციისას სატელეფონო ზარების ჩაწერის შესახებ მონაცემთა სუბიექტი ინფორმირებული იქნება კანონის მოთხოვნების შესაბამისი ფორმით.

 

 1. პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისთვის გადაცემა

 

7.1 კომპანიამ  მონაცემთა სუბიექტის პერსონალური მონაცემები შესაძლოა მესამე პირებს გადასცეს შემდეგი მიზნებისათვის: მონაცემთა სუბიექტის სრულყოფილი მომსახურებისთვის, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში, საქართველოს კანონმდებლობით კომპანიაზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულების მიზნით, ასევე სხვა კომპანიებთან, სახელმწიფო სექტორში მოქმედ ორგანიზაციებთან, სადაზღვევო ინდუსტრიაში მოქმედ ორგანიზაციებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე „კომპანიი ს“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნებისათვის.

7.2 მესამე პირს წარმოადგენს „კომპანია ს“ პროვაიდერი დაწესებულებები, სახელმწიფო სექტორში მოქმედი ორგანიზაციები, სადაზღვევო ინდუსტრიაში მოქმედი ორგანიზაციები, „კომპანიის“ პარტნიორი კომპანიები, გადამზღვეველი კომპანიები, საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო.;

7.3. „კომპანიის“ მიერ პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისათვის გადაცემის უფლებამოსილება „კომპანიას“ გააჩნია კანონმდებლობით ან მონაცემთა სუბიექტთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე.

7.4. „კომპანიის“ მიერ პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისთვის გადაცემა ხდება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

 

 1. პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისგან მოპოვება

 

8.1. „კომპანიამ“ მონაცემთა სუბიექტის პერსონალური მონაცემები შესაძლოა მესამე პირებისგან მოიპოვოს შემდეგი მიზნებისათვის: მონაცემთა სუბიექტის სრულყოფილი მომსახურებისთვის, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში, საქართველოს კანონმდებლობით „კომპანიაზე“ დაკისრებული მოვალეობების შესრულების მიზნით, ასევე სხვა კომპანიებთან, სახელმწიფო სექტორში მოქმედ ორგანიზაციებთან, სადაზღვევო ინდუსტრიაში მოქმედ ორგანიზაციებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე „კომპანიის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნებისათვის.

8.2. მესამე პირს წარმოადგენს „კომპანიის“ პროვაიდერი დაწესებულებები, სახელმწიფო სექტორში მოქმედი ორგანიზაციები, სადაზღვევო ინდუსტრიაში მოქმედი ორგანიზაციები, „კომპანიის“ პარტნიორი კომპანიები, გადამზღვეველი კომპანიები, საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო.

8.3. „კომპანიის“ მიერ პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისგან მოპოვების უფლებამოსილება „კომპანიას“ გააჩნია კანონმდებლობით ან მონაცემთა სუბიექტთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე.

8.4. „კომპანიის“ მიერ პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისგან მოპოვება ხდება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

 

 1. მონაცემთა დამუშავება უფლებამოსილი პირის მეშვეობით

 

9.1 წინამდებარე პოლიტიკის პირობებიდან გამომდინარე, კომპანია  გარკვეული მონაცემების დამუშავებისას შესაძლოა წარმოადგენდეს მონაცემთა დამმუშავებელს და მისი სახელით, ან მისთვის მონაცემების დამუშავება ხდებოდეს უფლებამოსილი პირის მიერ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ „კომპანიას“ გაფორმებული აქვს უფლებამოსილ პირთან შესაბამისი წერილობითი ხელშეკრულება. ხელშეკრულების გაფორმებამდე კომპანია  ყოველთვის წინასწარ რწმუნდება მხარის სანდოობაში და ხელშეკრულებით ითვალისწინებს უფლებამოსილი პირის ვალდებულებას, მიიღოს ისეთი ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები, რაც უზრუნველყოფს მონაცემთა სუბიექტის პერსონალური მონაცემების დაცვას.

 

 1. მონაცემთა უსაფრთხოება

 

10.1 „კომპანიაში“ მიღებულია ისეთი გონივრული ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები, რაც უზრუნველყოფს კომპანიაში მონაცემთა დაცვას შემთხვევითი ან უკანონო განადგურებისგან, შეცვლისაგან, გამჟღავნებისგან, მოპოვებისგან, ნებისმიერი სხვა ფორმით უკანონო გამოყენებისა და შემთხვევითი ან უკანონო დაკარგვისაგან.

10.2 „კომპანიაში“ მკაცრად არის დაცული პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა. მათზე წვდომა აქვთ მხოლოდ იმ თანამშრომლებს, ვისაც მონაცემების დამუშავება სჭირდებათ მათზე დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად.

10.3. „კომპანიაში“ პერსონალური მონაცემების დაცვას, მათი დამუშავების პროცესის წინამდებარე პოლიტიკასთან, კანონმდებლობასთან და კომპანიის შიდა პროცედურებთან შესაბამისობის კონტროლს უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების დაცვის ოფიცერი.

 

 1. მონაცემთა სუბიექტის უფლებები და ვალდებულებები

 

11.1 მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მოსთხოვოს კომპანიას ინფორმაცია მის შესახებ მონაცემთა დამუშავების თაობაზე. ასეთ დროს კომპანია მოთხოვნის თაობაზე შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღისა უზრუნველყოფს შემდეგი ინფორმაციის მიწოდებას:

 • რომელი კატეგორიის მონაცემები მუშავდება მის შესახებ;
 • რა მიზნით მუშავდება მონაცემები;
 • რა სამართლებრივი საფუძვლით მუშავდება მონაცემები;
 • რა გზით შეგროვდა პერსონალური მონაცემები;
 • გაცემულა თუ არა მისი მონაცემები მესამე პირზე, ვისზე გაიცა - მონაცემთა გაცემის

საფუძველი და მიზანი.

11.2 მონაცემთა სუბიექტი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მიმართოს კომპანიას და იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემები არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ, მოსთხოვოს მისი პერსონალური მონაცემების გასწორება, დაბლოკვა, განახლება, დამატება, წაშლა, ან განადგურება. ასეთ დროს კომპანია შესაბამის რეაგირებას ახდენს შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 15(თხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში.

11.3 მონაცემთა სუბიექტი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს, ყოველგვარი განმარტების გარეშე, გამოიხმოს (მოითხოვოს მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა ან/და დამუშავებული

მონაცემების განადგურება) მის მიერ „კომპანიისათვის“ გაცხადებული თანხმობა მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებდა მხოლოდ მონაცემთა სუბიქტის მიერ გამოხატული თანხმობის საფუძველზე, „შპს ნანო“ უზრუნველყოფს შესაბამისი ქმედების განხორციელებას ასეთი შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

 1. საკონტაქტო ინფორმაცია

კომპანიაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript..

დანართი N1

სამომხმარებლო შეთანხმება 

განახლების თარიღი: 11.05.2021

 მოგესალმებით კომპანია „თი-ჯი-ელ ჯგუფი“-ს ვებ გვერდზე. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე შეთანხმების პირობებს. ვებ-გვერდის www.topspport.ge - ს ნებისმიერი მომსახურებით სარგებლობისას, თქვენ თანხმობას აცხადებთ ჩვენი მომსახურების პირობებზე.

სამომხმარებლო შეთანხმებაში შეიძლება შევიდეს ცვლილებები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით მხოლოდ  მომხმარებელთა სასარგებლოდ,  ონლაინ შესყიდვის დროს უახლოესი ვერსიის გაცნობა თქვენი პასუხისმგებლობაა, შესაბამისად გთხოვთ პროდუქტის ყიდვამდე შეამოწმეთ მომსახურების წესების და პირობების უახლესი ვერსია შემდეგ ბმულზე ....

შეთანხმების თავში მოცემული იქნება შეთანხმების ბოლო განახლების თარიღი.

ყველა ქვემოთხსენებული პირობა არეგულირებს თქვენს მიერ ვებ-გვერდითა და ჩვენი მომსახურებით სარგებლობას.

ჩვენი მომსახურება 

www.topsport.ge არის ონლაინ მაღაზია, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებელს შეიძინოს ვებ გვერდზე წარმოდგენილი  პროდუქცია და ისარგებლოს მესამე კომპანიის შესრულებული მიწოდების სერვისით.მესამე კონპანიის მიერ არა-კეთილსინდისიერად შესრულებულ ვალდებულებაზე პასუხს არ აგებს გამყიდველი კომპანია.

ონლაინ მაღაზიასთან ერთად ფუნქციონირებს რეალური მაღაზიები, სადაც მომხმარებელს ადგილზე შეუძლია მოირგოს და შეიძინოს- ის ელექტრონულ საწყობში არსებული პროდუქცია.

აქედან გამომდინარე თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტი, რომელიც თქვენს სამომხმარებლო კალათში აღმოჩნდება, შესყიდვის ოპერაციის განხორციელებამდე არ  იქნება დაზღვეული იმ რისკისგან, რომ  ვებ გვერდზე  სხვა დარეგისტრირებული ან/და მაღაზიაში ადგილზე მისული მომხმარებელი არ დაგასწრებთ და არ შეიძენს ამავე ნივთს. ამიტომ გირჩევთ დროულად განახორციელოთ შესყიდვის ოპერაცია.

www.topsport.ge  არ იღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ თქვენ, როგორც ვებ გვერდის მომხმარებელმა, ვერ შეიძინეთ სასურველი პროდუქტი მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროდუქტი თქვენ შეძენის მომენტამდე,  გადახდის ოპერაციის განხორციელებამდე იხილეთ www.topsport.ge -ს ვებ გვერდზე ან დაარეზერვეთ ის თქვენს ელექტრონულ ჩანთაში.

იმ შემთხვევაში, თუ სისტემამ უარი გითხრათ ტრანზაქციის განხორციელებაზე და მოგაწოდათ ინფორმაცია თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის არ არსებობასთან დაკავშირებით, თქვენ აცხადებთ თანხმობას, რომ მიიღოთ ეს ინფორმაცია არსებული შეთანხმების შესაბამისად. 

 თქვენი  ანგარიში და  პროფილი 

www.topsport.ge -ს ვებ-გვერდზე ავტორიზაცია და მისი მომსახურებით სარგებლობა თქვენი ანგარიშის მეშვეობით არ არის ნებადართული ნებისმიერი სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირისათვის.

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მსგავსი უნებართვო სარგებლობის აღკვეთაზე. ჩვენ არ ვახდენთ მომხმარებლის სრულ სამართლებრივ იდენტიფიცრებას. თუ სხვა თქვენს მიერ არაუფლებამოსილი პირი შევა ვებ-გვერდზე და ისარგებლებს მომსახურებით თქვენი ელექტრონული ანგარიშის მეშვეობით, ჩვენ ვივარაუდებთ, რომ ვებ-გვერდზე შეხვედით თქვენ და განვახორციელებთ საქონლის მიწოდებას ანგარიშიი მითითებულ მისამართზე.

კომპანია იხსნის პასუხიმგებლობას თქვენი ელექტრონული ანგარიშიდან განხორციელებულ ნებისმიერ ოპერაციაზე და ტრანზაქციაზე.

გთხოვთ, დაუყოვნებლოვ შეგვატყობინოთ, თუ გაიგებთ, რომ თქვენი ანგარიშის გამოყენება ხორციელდება თქვენი ნებართვის გარეშე.ამ შემთხვევაში კომპანია თანახმა იქნება მიმართოთ საგამოძიებო ორგანოებს.  ანგარიშსწორება

www.topsport.ge - ზე ანგარიშსწორება შესაძლებელია ნებისმიერი ბანკის Visa, Mastercard და American Express ბარათის მეშვეობით. იხილეთ ბარათის მონაცემების შევსებით ინსტრუქცია: ლინკი

 ტრანსპორტირება

ონლაინ შეძენილი პროდუქტის მიტანა ხდება მხოლოდ ვებ გვერდზე ტრანსპორტირების ჩამონათვალში არსებულ ქალაქებში. საქართველოს ტერიტორიაზე მიტანის სერვისს ახორციელებს კომპანია “Smart Taxi” და კომპანია TNT. შეკვეთის ჩაბარება ხდება თქვენს მიერ მითითებულ ტრანსპორტირების მისამართზე. კომპანია არ აგებს პასუხს მესამე პირის მიერ მიწოდების პირობების დარღვევაზე. ტრანსპორტირების ნებისმიერი პირობის დარღვევაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სატრანსპორტო კომპანიას. დავის წარმოშობის შემთხვევაში მოპასუხე არის სატრანსპორტო-საკურიერო კომპანია და არა პროდუქციის გამყიდველი (ანუ ჩვენ)

 ტრანსპორტირების ვადა და ტარიფი.

ტრანსპორტირების ვადა და ღირებულება დამოკიდებულია მომხმარებლის მისამართზე და შეკვეთის გაკეთების დროზე და აღწერილია ვებ გვერდზე, ტრანსპორტირების არჩევის დროს.

 ონლაინ შეძენილი პროდუქტის დაბრუნება

 1. topsport.ge-ზე შეძენილი პროდუქციის უკან დაბრუნება არ ხდება.
 2. გამონაკლის შემთვევაში შესაძლებელია პროდუქტის დაბრუნება, მხოლოდ ქარხნული წუნის გამოვლენის შემთხვევაში მიწოდებიდან 24 საათის განმავლობაში.
 3. ქარხნული წუნის გამოვლენის შემთხვევაში გამოაგზავნეთ წერილი ელ- ფოსტაზე ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. და წერილში მიუთითოთ თქვენი მომხმარებლის სახელი და შესყიდვის თარიღი, აგრეთვე ატვირთეთ წუნდებული პროდუქტის ფოტო, რომელზედაც ნათლად უნდა ჩანდეს წუნდების მიზეზი.
 4. დაბრუნება არ მოხდება, თუ პროდუქტს აღენიშნება ხმარების კვალი ან და დაზიანება მიღებულია პროდუქტის ხმარების ან შეფუთვის არასწორად გახსნის შედეგად.
 5. პროდუქციის დაბრუნება მოხდება ვებ გვერდის მენეჯერთან სატელეფონო შეთანხმების საფუძველზე
 6. დაბრუნების ტრანსპორტირების ღირებულებას სრულად გადაიხდის კომპანია.
 7. პოდუქციის დაბრუნების შემთხვევაში გადახდილი თანხა ხარჯების გამოკლებით ანაზღაურდება 1-3 სამუშაო დღის განმავლობაში

ონლაინ შეძენილი პროდუქტის გაცვლა

 1. პროდუქტის გადაცვლა ხორციელდება პროდუქციის მიწოდებიდან 1 კვირის განმავლობაში იგივე ან მეტი ღირებულების პროდუქციაში.
 2. გადაცვლის მოთხოვნით უნდა გამოაგზავნოთ წერილი ელ-ფოსტის მისამართზე ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript., წერილში უნდა მიუთითოთ თქვენი მომხმარებლის სახელი და შესყიდვის თარიღი იმ პროდუქციის კოდები, რომელშიც გსურთ პროდუქციის გადაცვლა
 3. გადაცვლა არ მოხდება, თუ პროდუქტს აღენიშნება ხმარების კვალი ან დაზიანება, ან დარღვეულია მისი სახე იმდენად რამდენად გაჭირდება მისი ხელახალი ჩაშვება სამოქალაქო ბრუნვაში, ასევე ვალუტის კურსის მკვეთრი ცვლილება იწვევს მისი საბაზრო ფასის ცვლილებას;
 4. პროდუქციის გადაცვლა მოხდება ვებ გვერდის მენეჯერთან სატელეფონო შეთანხმების საფუძველზე
 5. გადაცვლის დროს ნებისმიერ ხარჯებს, მათ შორის ტრანსპორტირების ღირებულებას აანაზღაურებს მომხმარებელი.
 6. ჰიგიენიდანგამომდინარე  გამოცვლას არ ექვემდებარება აქსესუარების კატეგორიაში მითითებული პროდუქტები, წინდები და საცვლები.