შეარჩიე საყვარელი ბრენდის ნივთები ახალი კოლექციიდან და მიიღე ფასდაკლება:

  • 3 ნივთის შეძენის შემთხვევაში - 50%
  • 2 ნივთის შეძენის შემთხვევაში - 40%
  • 1 ნივთის შეძენის შემთხვევაში - 30%

_________________________________________

 GARLANDO - სრულ კოლექციაზე 10%

Weider- ის ბრენდის საკვებ დანამატებზე 10%
 
 
აღნიშნული ფასდაკლება მოქმედებს კომპანიის მონობრენდულ და მულტიბრენდულ მაღაზიებში:
👟 Puma
👟 Adidas
👟 Reebok
👟 Nike
👟 TOPSPORT

გამონაკლისი:

- უკვე ფასდაკლებული ნივთები

- ველოსიპედები

- სპორტულ აქსესუარებზე

- 50 ლარზე ნაკლები ღირებულების პროდუქცია

 

 

დასახელება ზომა კოდი რაოდენობა ფასი ფასდაკლება სულ
სრული განფასება

მიწოდება

0.00 ₾
სულ:
0.00 ₾
მოცემული ველების შევსება სავალდებულოა

შეთანხმების პირობები

1პერსონალურიმონაცემები დაცვის პოლიტიკა და მიზანი

1.1 კომპანია შპს ნანო ს.კ. 405046356 ყურადღებას ამახვილებს პერსონალური მონაცემების დაცვასა და ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე, როგორც მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების, ისე „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების სრული შესაბამისობით.
1.2 მონაცემთა დაცვის უზრუნველყოფა წარმოადგენს სანდო და კეთილსინდისიერი ბიზნეს ურთიერთობების და სადაზღვევო კომპანიის, როგორც მიმზიდველი პარტნიორის ან დამსაქმებლის, რეპუტაციის მნიშვნელოვან საფუძველს.

2. მონაცემთადაცვის პოლიტიკის მოქმედების სფერო

2.1 წინამდებარე პოლიტიკა სრულად ვრცელდება „შპს ნანო“ მიერ პერსონალური მონაცემების ავტომატური, ნახევრად ავტომატური, ან არაავტომატური საშუალებებით მონაცემთა დამუშავებაზე და გამოიყენება პერსონალური მონაცემების დაცვის პროცესში.
2.2 აღნიშნული პოლიტიკა ვრცელდება „შპს ნანო“ მომხმარებლებზე, კომპანიის თანამშრომლებზე, კონტრაქტორებზე, ყველა იმ პირზე, რომელთა მონაცემებიც მუშავდება „შპს ნანო“ მიერ, ასევე, მონაცემთა მიმღებზე და იმ უფლებამოსილ პირებზე, რომლებიც კომპანიის სახელით ან მისთვის ამუშავებენ პერსონალურ მონაცემებს.

 3. პერსონალურიმონაცემების დამუშავების საფუძვლები და პრინციპები

3.1 კომპანიაში პერსონალური მონაცემების დამუშავება შესაძლებელია მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:

3.1.1. არსებობს მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა;

3.1.2. მონაცემთა დამუშავება გათვალისწინებულია კანონით;

3.1.3. მონაცემთა დამუშავება საჭიროა კომპანიის მიერ მისთვის კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობის შესასრულებლად;

3.1.4. მონაცემთა დამუშავება საჭიროა მონაცემთა სუბიექტის სასიცოცხლო ინტერესების დასაცავად;

3.1.5. მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომია;

3.1.6. მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადა თავად მონაცემთა სუბიექტმა;

3.1.7. მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის განცხადების საფუძველზე მისთვის მომსახურების გაწევის მიზნით;

3.1.8 კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

3.2 მონაცემთა დამუშავება ხდება კონკრეტული პრინციპების შესაბამისად:

3.2.1 სამართლიანობა და კანონიერება - პერსონალური მონაცემები უნდა დამუშავდეს სამართლიანად და კანონიერად, პიროვნების ღირსების შეულახავად;

3.2.2 მკაფიოდ განსაზღვრული კანონიერი მიზნის არსებობა - აუცილებელია, არსებობდეს კონკრეტული მიზანი, რისთვისაც ხდება მონაცემთა დამუშავება. სხვა მიზნებით მონაცემების გამოყენება დაუშვებელია.

3.2.3 პროპორციულობა და ადეკვატურობა - მონაცემები უნდა დამუშავდეს იმ მინიმალური მოცულობით, რაც აუცილებელია მონაცემთა დამუშავების კონკრეტული მიზნის მისაღწევად; თავად მონაცემებიც, ამ მიზნის შესაბამისი უნდა იყოს.

3.2.4 ნამდვილობა და სიზუსტე - მონაცემები უნდა იყოს ნამდვილი და ზუსტი, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა განახლდეს, ასევე, უნდა გადამოწმდეს ინფორმაციის წყაროს სანდოობა, გასწორდეს მცდარი და არაზუსტი მონაცემები;

3.2.5 პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადა - პერსონალური მონაცემები უნდა ინახებოდეს კანონით განსაზღვრული ვადით ან იმ ვადით, რაც აუცილებელია მიზნის მისაღწევად. მიზნის მიღწევის შემდეგ, ისინი უნდა დაიბლოკოს, წაიშალოს ან განადგურდეს ან შენახული უნდა იქნეს პირის იდენტიფიცირების გამომრიცხავი ფორმით, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი. ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის კანონმდებლობა ითვალისწინებს მონაცემთა შენახვის ხუთწლიან ვადას, თუ არ არსებობს მონაცემთა უფრო ხანგრძლივი ვადით შენახვის საკანონმდებლო საფუძველი.

3.3 დაუშვებელია მონაცემთა შემდგომი დამუშავება სხვა, თავდაპირველ მიზანთან შეუთავსებელი მიზნით. კანონიერი საფუძვლის გარეშე შეგროვებული და დამუშავების მიზნის შეუსაბამო მონაცემები უნდა დაიბლოკოს, წაიშალოს ან განადგურდეს.


4. პერსონალურმონაცემთა კატეგორია და მისი დამუშავება
4.1 კომპანია  ახდენს ძირითადად რამდენიმე კატეგორიის პერსონალური მონაცემების შეგროვებას და დამუშავებას. კერძოდ: სახელი, გვარი, სქესი, დაბადების თარიღი, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სახე, სერია, ნომერი, პირადი ნომერი, მოქალაქეობა, ქვეყანა, ფაქტობრივი და რეგისტრაციის მისამართი, ტელეფონის ნომერი,პირადი და სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტის მისამართი; ოჯახური მდგომარეობა, საქმიანობა/პროფესია, სამუშაო ადგილი, თანამდებობა. საბანკო ანგარიშის ნომერი, ინფორმაცია ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, ტექნიკური პასპორტი, ავტოტრანსპორტის მარკა, მოდელი, გამოშვების წელი, სახელმწიფო ნომერი, საიდენტიფიკაციო ნომერი, ინფორმაცია დასაზღვევი/დაზღვეული ობიექტის შესახებ, მართვის მოწმობის სერია, ტიპი, ნომერი, გაცემის თარიღი, ვიდეოგამოსახულება, სადაზღვევო შემთხვევის თარიღი და აღწერა, მიყენებული ზარალის ოდენობა, IP მისამართი, რომლის გამოყენებითაც ხორციელდება „კომპანია ს“ კუთვნილ საიტებზე შესვლა.

4.2. პერსონალური მონაცემების დამუშავება გულისხმობს ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით პირის პერსონალური მონაცემების შეგროვებას, ჩაწერას, ფოტოზე აღბეჭდვას, აუდიოჩაწერას, ვიდეოჩაწერას, ორგანიზებას, შენახვას, შეცვლას, აღდგენას.

4.3 მონაცემები ძირითადად მუშავდება: სადაზღვევო მომსახურების გაწევის, სადაზღვევო ანაზღაურების გაცემის, მომხმარებელთა განცხადებების განხილვის, სხვადასხვა სახის/შინაარსის სახელშეკრულებო ურთიერთობების შესრულების, დასაქმების, პირდაპირი მარკეტინგის, „კომპანიაზე“ კანონმდებლობით დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით; მათი დამუშავება ხდება იმ შემთხვევაში,